Przejdź do treści
Witamy na stronie 
Międzyzakładowej Organizacji Związkowej
Związku Zawodowego Pracowników Korporacji
Działającej w firmach: 
Sodexo Polska, Netia S.A, FedEx Express Poland Transportation, HCL Poland, Huntsman Poland,
Compass Group Poland S.A, Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi celami, postulatami
oraz do przyłączenia się.
Netia – podpisanie porozumienia z Pracodawcą.
Koleżanki i Koledzy.
Informujemy, że w ostatnim czasie nasza organizacja związkowa działająca w Netia S.A. podpisała z Pracodawcą porozumienie dotyczące
doręczeń oraz korzystania z zasobów informatycznych.
Porozumienie to ma usprawnić wymianę informacji pomiędzy Związkiem Zawodowym a Pracodawcą.
Rozszerzenie obszaru działania.
Informujemy, ze uchwałą zarządu ZZPK z dnia 1 kwietnia 2024 r. objęliśmy terenem działania naszego związku zawodowego nowy podmiot tj. Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.
Wybory SIP – Netia – Wyniki.
Koleżanki i Koledzy.
W ostatnim czasie w Netia SA odbyły się wybory Społecznych Inspektorów Pracy.
Wybory były organizowane przez działające w Netii Związki Zawodowe.
Głosować mogli wszyscy Pracownicy Netii.
W związku z tym informujemy, że wszyscy zgłoszeni przez nasz związek kandydaci uzyskali mandat Społecznego Inspektora Pracy.
Oddziałowymi Społecznymi Inspektorami Pracy z naszej Organizacji Związkowej zostali wybrani:

1. Krystian Sekuła — Bielsko-Biała
2. Piotr Kanka — Gdańsk
3. Jacek Kaczmarek — Poznań.
Obecnie trwa procedura wyboru Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy

Gratulujemy Kolegom wyboru i życzymy owocnej pracy.
Wybory SIP – Netia – Harmonogram i Kandydaci.
Koleżanki i Koledzy
W najbliższym czasie w Netia SA odbędą się wybory Społecznych Inspektorów Pracy.
Wybory organizowane są przez działające w Netii
Związki Zawodowe.
Głosować mogą wszyscy Pracownicy Netii.


Z naszej Organizacji Związkowej zostali zgłoszeni trzej kandydaci:
1. Krystian Sekuła — Bielsko-Biała
2. Piotr Kanka — Gdańsk
3. Jacek Kaczmarek — Poznań.

Zachęcamy Was do udziału w głosowaniu i wsparcia naszych kandydatów..
Harmonogram wyborów
Ulga na związki zawodowe w rocznym zeznaniu PIT.
W związku z trwającym okresem składania zeznań podatkowych przypominamy o możliwości odliczenia kwoty składek członkowskich wpłaconych na rzecz związków zawodowych.
Odliczyć można za rok 2023 kwotę wpłaconych składek nie wyższą niż 840 zł za cały rok.
Warunek: należy posiadać dowód wpłaty z podaną kwotą, datą wpłaty, tytułem wpłaty oraz nazwą Związku Zawodowego, na którego dokonano wpłatę. Więcej informacji znaleźć można na stronie infor.pl
Wybory SIP – Netia –Regulamin Wyborów- Zgłaszanie kandydatów.
Koleżanki i Koledzy, zawiadamiamy, że działające na terenie firmy Netia S.A. Związki Zawodowe, wypracowały i podpisały
Regulamin wyborów Społecznej Inspekcji Pracy w Netia SA.
Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.

Na Oddziałowych Społecznych Inspektorów Pracy może kandydować każdy kto wyraził na to zgodę oraz spełnia warunki Ustawy o SIP tj:
- jest członkiem Związku Zawodowego działającego w Netia SA przez co najmniej 6 miesięcy i regularnie opłaca składki członkowskie,
- nie zajmuje stanowiska kierownika zakładu pracy lub stanowiska kierowniczego bezpośrednio podległego kierownikowi zakładu pracy,
- posiada niezbędną znajomość zagadnień wchodzących w zakres działania społecznej inspekcji pracy.
Oddziałowych Społecznych Inspektorów Pracy wybierają pracownicy Netia SA.

W oparciu o zapisy regulaminu rozpoczynamy proces zgłaszania kandydatów
na Społecznych Inspektorów Pracy spośród członków
Związku Zawodowego Pracowników Korporacji.
Zgłoszenia należy wysyłać w terminie do 09.02.2024 a na adres mailowy: jacek.kaczmarek@zzpk.org.pl
Wybory SIP - Netia.
Koleżanki i Koledzy informujemy, że działające na terenie firmy Netia S.A. Związki Zawodowe, kierując się troską o prawa Pracowników
rozpoczęły wspólne działania zmierzające do powołania Społecznej Inspekcji Pracy – SIP na kadencję 2024-2028.

Związek nasz aktywnie uczestniczy w tych pracach, czego efektem ma być przeprowadzenie wyborów, w wyniku których zostaną wybrani przedstawiciele naszego związku do struktur SIP w firmie Netia S.A.
O wynikach tych prac będziemy Was informować na bieżąco.
Rozszerzenie obszaru działania.
Uchwałą Zarządu z dnia 1 października 2023 r, objęliśmy terenem działania kolejną korporację: Compass Group Poland S.A.
Rozszerzenie obszaru działania.
Uchwałą Zarządu z dnia 20.12.2022, rozszerzyliśmy teren działania Związku o nowe firmy: HCL Poland oraz Huntsman Poland.
Rozszerzenie obszaru działania.
Informujemy, że z dniem 1.08.2022, nasza organizacja związkowa rozszerzyła teren działania o nowy podmiot tj. FedEx Express Poland Transportation.
Spór zbiorowy z Pracodawcą Sodexo Polska Sp z o.o. - śr., 6 lip 2022
MOZ Związek Zawodowy Pracowników Korporacji rozpoczął spór zbiorowy z Pracodawcą Sodexo Polska Sp z o.o dotyczący 20% podwyżki wynagrodzeń dla Pracowników firmy. Dziś tj 6 lipca 2022 r. pierwsze spotkanie z Zarządem Spółki na ten temat.
Będziemy na bieżąco informować o wynikach negocjacji.
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. - śr., 6 lip 2022
Informujemy, że podpisaliśmy z Pracodawcą Sodexo Polska Sp z o.o porozumienie o zwiększeniu środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
W roku 2023 o 100 zł oraz w roku 2024 również o 100 zł od każdego Pracownika.